Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tham mưu cho Hiệu trưởng phương hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, đúng qui chế. Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Trường; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính; tham mưu xét duyệt dự toán thu, chi hằng năm của các đơn vị trực thuộc.

TRUNG TÂM TUYỂN SINH TRUYỀN THÔNG

Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các hệ của Nhà trường, công tác thông tin tuyên truyền của Nhà trường.

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Mục tiêu chung của Khoa Tài chính – Ngân hàng là đào tạo các cử nhân đầy đủ phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, có thể đảm nhận công việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước với vai trò là chuyên viên hoặc quản lý liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo về kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế, bảo hiểm,...

Khoa Ngoại ngữ

Cùng với sự lớn mạnh của Trường, Khoa Ngoại ngữ cũng không ngừng phát triển để đáp ứng yêu cầu về giảng dạy ngoại ngữ trong Nhà trường cũng như yêu cầu của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ; đồng thời ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình đối với Nhà trường.

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Ban giám hiệu về công tác đào tạo đại học, sau đại học bao gồm: Tổ chức quản lý đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo và xây dựng chương trình mở mã ngành mới; xét, công nhận tốt nghiệp cho người học. - Công tác học sinh – sinh viên: Công tác chính trị, tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên và học viên trong Trường theo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các bộ, ngành liên quan và các quy định của Nhà trường