Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Khoa Ngoại ngữ

Cùng với sự lớn mạnh của Trường, Khoa Ngoại ngữ cũng không ngừng phát triển để đáp ứng yêu cầu về giảng dạy ngoại ngữ trong Nhà trường cũng như yêu cầu của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ; đồng thời ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình đối với Nhà trường.

Khoa Kế toán

Khoa Kế toán, trường Đại học công nghệ Vạn Xuân tiền thân là bộ môn Kế toán trực thuộc Khoa Kinh tế, được thành lập vào năm 2008, cùng với sự ra đời của Nhà trường. Do yêu cầu phát triển của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân và xu thế của xã hội nên đến tháng 09/2015, Trường quyết định tách bộ môn Kế toán thành Khoa Kế toán. Cùng với sự phát triển của Trường, Khoa ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

Khoa Tài chính Ngân hàng

Trải qua quá trình phát triển không ngừng, đến nay Khoa đã có 12 cán bộ, giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ trực tiếp giảng dạy và thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức khác nhau: tham gia các đề tài khoa học các cấp; chủ biên và đồng tác giả các giáo trình chuyên ngành; đào tạo nhiều Thạc sĩ, Cử nhân; viết bài cho các báo và tạp chí chuyên ngành; tổ chức hội thảo khoa học trong giảng viên và sinh viên,…

Khoa Công nghệ Thông tin

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Khoa Công nghệ thông tin đã đạt được một số thành tựu như: các công trình, báo cáo nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao Trong thời gian tới, Khoa Công nghệ thông tin cùng với định hướng phát triển chung của toàn trường...

Khoa Quản trị Kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của các môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa. Đồng thời, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Khoa Công nghệ Sinh học

Công nghệ Sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật để tạo ra sản phẩm và sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm sinh học phục vụ cho lợi ích của con người...

Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh

Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh tất cả các hệ của Nhà trường, công tác thông tin tuyên truyền của Nhà trường.

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Ban giám hiệu về công tác đào tạo đại học, sau đại học bao gồm: Tổ chức quản lý đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo và xây dựng chương trình mở mã ngành mới; xét, công nhận tốt nghiệp cho người học. - Công tác học sinh – sinh viên: Công tác chính trị, tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên và học viên trong Trường theo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các bộ, ngành liên quan và các quy định của Nhà trường

Trung tâm Thông tin Thư viện

Tổ chức in ấn, phát hành và cung cấp các loại tài liệu nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu, giải trí cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường...