Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Về thông tin các ngành đào tạo của một số cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh năm 2014

Kính gửi: - Cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân Theo nội dung công văn số 452/BGDĐT-GDĐH ngày 25/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014 có 207 ngành đào tạo của 71 cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh do đội ngũ giảng viên cơ hữu không đáp ứng yêu cầu đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định