Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

25-04-2014 00:00:00

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

 theo hệ thống tín chỉ

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 06/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công Nghệ Vạn Xuân;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐTngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ yêu cầu và tình hình thực tế của nhà trường; Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhQuy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân.

Điều 2. Quy chế này áp dụng cho sinh viên cao đẳng khóa 4, khóa 5; sinh viên đại học khóa 3, khóa 4, khóa 5 và các khóa học tiếp theo.

Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng Đào tạo, Tổ chức hành chính, Kế hoạch tài chính, trưởng các Khoa, các đơn vị có liên quan, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác thay thế./.

Tài liệu: uploads/QUY CHE DAO TAO TIN CHI_DAI HOC CONG NGHE VAN XUAN.doc