Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Lịch học, thi chính quy liên thông trong tháng 08, 9/2017

27-07-2017 16:07:00

Phòng Đào tạo gửi lịch học, thi chính quy liên thông trong tháng 05/2017: Xem chi tiết tại đây