Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

21-06-2016 15:27:00
TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP ĐIỂM TB HỌC TẬP XẾP LOẠI HỌC TẬP ĐIỂM TB RÈN LUYỆN XẾP LOẠI RÈN LUYỆN
1 Lương Thị Minh Hiếu 20/12/1991 ĐHQTKD 4 3.90 Xuất sắc 97 Xuất săc
2 Đinh Thị Hoa Phượng 27/06/1994 ĐHCNSH 4 3.88 Xuất sắc 94 Xuất săc
3 Võ Thị Hoa 5/03/93 ĐHCNSH 4 3.82 Xuất sắc 93 Xuất săc
4 Hoàng Thị Minh 28/04/1993 ĐHKT4 3.64 Xuất sắc 81 Tốt
5 Trần Thị  Vân 24/02/97 ĐHTA07A.P1F 3.60 Xuất sắc 92 Xuất săc
6 Phan Thị Chín 15/10/1994 ĐHKT4 3.57 Giỏi 93 Xuất săc
7 Vũ Văn Trường 20/10/1994 ĐHTCNH 4 3.56 Giỏi 86 Tốt
8 Phạm Thị 24/08/1993 ĐHKT4 3.50 Giỏi 93 Xuất săc
9 Lê Thị Huyền 24/11/1995 ĐHKT05A.P1F 3.46 Giỏi 97 Xuất săc
10 Nguyễn Thị Thảo 13/03/1995 ĐHKT05A.P1F 3.40 Giỏi 95 Xuất săc
11 Nguyễn Thị Việt Trinh 23/02/1994 ĐHKT05A.P1F 3.40 Giỏi 83 Tốt
12 Nguyễn Văn Tâm 28/02/1995 ĐHSH05A.P1F 3.27 Giỏi 92 Xuất săc
13 Lê Thị  Trang 6/01/97 ĐHKT07A.P1F 3.18 Khá 95 Xuất săc
14 Trần Thị Quỳnh 15/08/1995 ĐHSH05A.P1F 3.08 Khá 93 Xuất săc
15 Nguyễn Hằng  Nga 2/05/97 ĐHSH07A.P1F 3.03 Khá 95 Xuất săc
16 Trần Văn Cương 24/10/1994 ĐHQT05A.P1F 3.00 Khá 79 Tốt
17 Nguyễn Xuân Thỏa 5/04/94 ĐHQT05A.P1F 3.00 Khá 93 Xuất săc
18 Dương Thị Nguyên Phương 3/05/95 ĐHKT06A.P1F 2.91 Khá 94 Xuất săc
Tổng cộng Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015 - 2016