Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Chương trình khung trình độ Cao đẳng ngành Kế toán

25-04-2014 00:00:00

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

NGÀNH KẾ TOÁN

Tên chương trình:                 Kế toán

Trình độ đào tạo:                  Cao đẳng

Loại hình đào tạo:                 Chính quy

Ngành đào tạo:                      Kế toán

Mã ngành đào tạo:                340301

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ - ĐHCNVX ngày 10 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân)

 

1. Mục tiêu đào tạo:

-  Đào tạo sinh viên trình độ cao đẳng kế toán tài chính có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán; Nắm vững nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp; có khả năng thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán thông thường.

-  Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các tổ chức kinh tế tài chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị dự toán, ngân hàng thương mại, một số vị trí của ngân hàng nhà nước và các cơ quan quản lý tài chính nhà nước .

2.  Thời gian đào tạo:            3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa học:

Tổng số khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90 tín chỉ (không kể các môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và 10 tín chỉ ngoại khóa), trong đó:

- Kiến thức giáo dục đại cương: 34 tín chỉ

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 42 tín chỉ

- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp: 14 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

5. Thang điểm:

Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng bộ GD & ĐT).

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

-    Sinh viên được đào tạo theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ( ban hành kèm theo quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo).

-   Chương trình đào tạo thực hiện trong 3 năm gồm 6 kỳ trong đó có 5 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường Học kỳ 6 chủ yếu là thực tập cuối khóa, viết khóa luận hoặc thi tốt nghiệp Kết thúc khóa học sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ G.iáo Dục & Đào Tạo và quy định của Nhà trường về đào tạo hệ thống theo tín chỉ.

7. Nội dung chương trình:

Theo File đính kèm: uploads/Khung CT CD Ke toan.doc

Chú ý:

- Chương trình khung này áp dụng cho khóa 4, khóa 5 và các khóa học tiếp theo. Trong quá trình triển khai Nhà trường có thể điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp với yêu cầu thực tế đào tạo.

- Tổng 90 tín chỉ  không gồm 11 tín chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng và 10 tín chỉ ngoại khóa.

- Các môn học bắt buộc có dấu (*) là môn học bắt buộc theo yêu cầu của Bộ giáo  dục và Đào tạo.

- Các môn ngoại khóa là các môn học Nhà trường tổ chức đào tạo nhằm bổ sung kiến thức cho sinh viên nhưng không thu học phí, tất cả sinh viên đều phải tham gia. Kết quả học tập các môn này chỉ sử dụng để đánh giá ý thức của sinh viên mà không đưa vào bảng điểm toàn khóa.

- Nếu sinh viên nào không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ phải học và thi đạt 2 học phần sau:

 + Thanh toán quốc tế: 3TC

 + Chọn 1 trong số các môn sau (mỗi môn 3TC): Quản trị nhân lực; Thị trường chứng khoán