Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Chương trình khung liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Kế toán

25-04-2014 00:00:00

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  ĐẠI HỌC

NGÀNH KẾ TOÁN

 

Tên chương trình:               Kế toán

Trình độ đào tạo:                Đại học

Loại hình đào tạo:               Liên thông từ cao đẳng lên đại học

Ngành đào tạo:                    Kế toán

Phương thức đào tạo:         Chính quy

  Mã ngành đào tạo:              340301

(Ban hành theo Quyết định số 33/ĐHCNVX ngày 10 tháng 8  năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân)

1. TIÊU MỤC ĐÀO TẠO

2. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo cử nhân Kế toán  nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã  hội, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính. Có khả năng vận dụng kiến thức đó để giải quyết những vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; nghiên cứu và tham gia hoạch định chính sách trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán.

Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài; tổ chức kinh tế; tổ chức tài chính; đơn vị sự nghiệp; đơn vị dự toán; ngân hàng thương mại; ngân hàng nhà nước và các cơ quan quản lý tài chính nhà nước.

3. Mục tiêu cụ thể

            Về kiến thức:

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, quy trình công nghệ về kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh.

            Về kỹ năng:

Nghiên cứu và tham gia hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài chính - kế toán.

            Về thái độ:

Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt;

4. Mục tiêu cơ hội nghề nghiệp

- Các bộ phận kế toán, tài vụ ở các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế.

- Các cơ quan có chức năng quản lý kế toán, kiểm toán nhà nước.

- Các tổ chức nghiên cứu, giảng dạy kế toán, tài chính doanh nghiệp.

5. THỜI GIAN ĐÀO TẠO           

Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

 6.KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

Tổng số khối lượng kiến thức toàn khóa học: 54 tín chỉ  trong đó:

- Kiến thức, kỹ năng cơ sở và chuyên môn (kiến thức giáo dục chuyên nghiệp): 42 tín chỉ

- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp: 12 tín chỉ

 7ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Tốt nghiệp Cao đẳng khối ngành Kinh tế - kế toán.

 8. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Sinh viên được đào tạo theo loại hình chính quy áp dụng Quy định đào tạo do nhà trường xây dựng, dựa trên Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

Chương trình đào tạo thực hiện trong 1,5 năm gồm 3 học kỳ trong đó có 2 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường. Học kỳ 3 chủ yếu là thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận hoặc thi tốt nghiệp. Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế 43/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo và Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường.

- THANG ĐIỂM

Áp dụng theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo).

- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Theo file đính kèm: uploads/New Folder/Khung lien thong CD - DH ke toan.doc

 Ghi chú:

- Chương trình khung này áp dụng cho khóa 4, khóa 5 và các khóa học tiếp theo. Trong quá trình triển khai Nhà trường có thể điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp với yêu cầu thực tế đào tạo.

- Hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa học: 54 tín chỉ.

- Nếu sinh viên nào không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ phải học và thi đạt 2 học phần sau:

  + Kế toán tài chính nâng cao: 3TC

  + Chọn 1 trong số các môn sau (mỗi môn 3TC): Quản trị nhân lực; Tài chính quốc tế.

 

Các môn thi đầu vào

-          Kế toán Tài chính

-          Nguyên lý kế toán

Các môn học bổ sung kiến thức

(bắt buộc đối với SV khác ngành chuyển sang học ngành Kế toán)

-          Nguyên lý kế toán

-          Kế toán tài chính 1

-          Kế toán tài chính 2