Thời khóa biểu chính quy HK1 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 14 tháng 8 năm 2017 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Ngày đăng 16-06-2017 9:53 549

Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ 1 năm học 2017 - 201. Áp dụng từ ngày 14 tháng 8 năm 2017. Chi tiết tại: Thời khóa biểu chính quy


Tin gần đây