Lịch học, thi chính quy liên thông trong tháng 08, 9/2017 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân