Lịch học, thi chính quy liên thông trong tháng 05/2017 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân