Lịch học, thi chính quy liên thông trong tháng 01, 02/2017 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân