Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Quyết định ban hành Chương trình khung các ngành đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

25-04-2014 00:00:00

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc ban hành Chương trình khung các ngành đào tạo   

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN 

-  Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 06/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân;

-   Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

-  Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-ĐHCNVX ngày 01/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

-  Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đào tạo hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng; Quyết định số 413/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2013 về việc giao cho Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân đào tạo đại học hệ chính quy ngành Kỹ thuật công trình xây dựng;

-  Xét đề nghị của phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Chương trình đào tạo chính quy các ngành ngành: Kế toán; Tài chính – Ngân hàng; Quản trị kinh doanh; Công nghệ Sinh học; Kỹ thuật công trình xây dựng (có nội dung kèm theo).

Điều 2:  Các chương trình đào tạo này được áp dụng từ năm học 2013 - 2014.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Phòng đào tạo, các khoa, các đơn vị và cá nhân trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.            

Tải Quyết định tại uploads/QUYET DINH BAN HANH CHUONG TRINH KHUNG.jpg

 

Nơi nhận:

-          Như điều 3;

-          Lưu Đào tạo, TCHC                   

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

GS.TSKH. ĐÁI DUY BAN