Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Chương trình khung trình độ Đại học ngành Quản trị kinh doanh

25-04-2014 00:00:00

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC   

NGÀNH  QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

            Tên chương trình:                 Quản trị kinh doanh

            Trình độ đào tạo:                  Đại học

            Ngành đào tạo:                      Quản trị kinh doanh

            Hình thức đào tạo:                Chính quy

            Mã ngành đào tạo:                340101

(Ban hành kèm theo Quyếđịnh s 33/QĐ-ĐHCNVX ngày 10 tháng 8 năm 2013 ca Hiu trưởng Trường Đại hc Công ngh Vn Xuân)

  1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; Biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

  1. Thời gian đào tạo:     4 năm
  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa học:

Tổng số khối lượng kiến thức toàn khóa học: 130 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và 12 tín chỉ ngoại khóa). Trong đó:

- Kiến thức giáo dục đại cương: 37 tín chỉ + 6 tín chỉ ngoại khóa.

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 77 tín chỉ + 6 tín chỉ ngoại khóa

- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp: 16 tín chỉ.

4.    Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

5.    Thang điểm: Áp dụng theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo).

6.    Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

       - Sinh viên được đào tạo theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ( ban hành kèm theo quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo).

       - Chương trình đào tạo thực hiện trong 4 năm gồm 8 kỳ trong đó có 7 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường. Học kỳ 8 chủ yếu là thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận hoặc thi tốt nghiệp. Kết thúc khóa học sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế 43/ 2007/ QĐ         - BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và quy định của Nhà trường về đào tạo hệ thống theo tín chỉ.

7.    Nội dung chương trình

Theo File đính kèm: uploads/Khung DH QTKD.doc

Ghi chú:

- Chương trình khung này áp dụng cho khóa 4, khóa 5 và các khóa học tiếp theo. Trong quá trình triển khai Nhà trường có thể điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp với yêu cầu thực tế đào tạo.

- Tổng 130 tín chỉ không gồm 11 tín chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng và 12 tín chỉ ngoại khóa.

- Các môn ngoại khóa là các môn học Nhà trường tổ chức đào tạo nhằm bổ sung kiến thức cho sinh viên nhưng không thu học phí, tất cả sinh viên đều phải tham gia. Kết quả học tập các môn này chỉ sử dụng để đánh giá ý thức của sinh viên mà không đưa vào bảng điểm toàn khóa.

(*) Môn bắt buộc của Bộ Giáo dục Đào tạo

(**) Nếu sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp thì phải học và thi đạt 2 học phần sau:

- Quản trị doanh nghiệp: 3TC

- Chọn 1 trong số các môn sau (mỗi học phần 3 tín chỉ): Tài chính quốc tế, Thanh toán quốc