Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Chương trình khung trình độ Cao đẳng ngành Tài chính ngân hàng

25-04-2014 00:00:00

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

NGÀNH TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG

 

Tên chương trình:                 Tài chính- ngân hàng

Trình độ đào tạo:                  Cao đẳng

Loại hình đào tạo:                 Chính quy

Ngành đào tạo:                      Tài chính – ngân hàng

Mã ngành đào tạo:                340201

(Ban hành kèm theo Quyết định số  33/QĐ - ĐHCNVX ngày 10 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân)

1. Mục tiêu đào tạo

*        Mục tiêu tổng quát:

            Đào tạo cán bộ Tài chính – ngân hàng có kiến thức vững vàng về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính; đơn vị sự nghiệp; đơn vị dự toán; ngân hàng thương mại; ngân hàng nhà nước và các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước.

*        Mục tiêu cụ thể:

            Về kiến thức:

Nắm vững nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Có khả năng vận dụng kiên thức đó để giải quyết các vấn đề thực tiẽn của quản lý tài chính doanh nghiệp, ngân hàng.

            Về kỹ năng:

Nghiên cứu và tham gia hoạch định chính sách trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

            Về thái độ:

Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt

2.  Thời gian đào tạo:            3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa học

            Tổng số khối lượng kiến thức toàn khóa học: 95 tín chỉ (không kể 11 tín chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và 10 tín chỉ ngoại khóa), trong đó:

            - Kiến thức giáo dục đại cương:                    34 tín chỉ

            - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:             49 tín chỉ

            - Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp: 12 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh:    Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

5. Thang điểm

Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng bộ GD & ĐT

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

       - Sinh viên được đào tạo theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ( ban hành kèm theo quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo).

          - Chương trình đào tạo thực hiện trong 3 năm gồm 6 kỳ trong đó có 5 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường. Học kỳ 6 chủ yếu là thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận hoặc thi tốt nghiệp. Kết thúc khóa học sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và quy định của Nhà trường về đào tạo hệ thống theo tín chỉ.

7. Nội dung chương trình

Theo File đính kèm: uploads/Khung Caodang TCNH.doc

Ghi chú:

- Chương trình khung này áp dụng cho khóa 4, khóa 5 và các khóa học tiếp theo. Trong quá trình triển khai Nhà trường có thể điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp với yêu cầu thực tế đào tạo.

- Tổng 95 tín chỉ, không gồm 11 tín chỉ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và 10 tín chỉ ngoại khóa.

- Các môn ngoại khóa là các môn học Nhà trường tổ chức đào tạo nhằm bổ sung kiến thức cho sinh viên nhưng không thu học phí, tất cả sinh viên đều phải tham gia. Kết quả học tập các môn  này chỉ sử dụng để đánh giá ý thức của sinh viên mà không đưa vào bảng điểm toàn khóa.

- Các môn học bắt buộc có dấu (*) là môn học bắt buộc theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nếu sinh viên nào không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp sẽ phải học và thi đạt 2 học phần sau:

+Văn hóa kinh doanh: 3TC

+ Chọn 1 trong 2 học phần mỗi môn 3TC: Phân tích hoạt động kinh doanh; Quản trị nhân lực