Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ĐÀO TẠO KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUẨN NHẬT BẢN
Mã trường

Chương trình khung trình độ Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh

25-04-2014 00:00:00

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG   

NGÀNH  QUẢN TRỊ KINH DOANH

            Tên chương trình:                 Quản trị kinh doanh

            Trình độ đào tạo:                  Cao đẳng

            Ngành đào tạo:                      Quản trị kinh doanh

            Loại hình đào tạo:                 Chính quy

            Mã ngành đào tạo:                340101

(Ban hành kèm theo Quyếđịnh s 33/QĐ-ĐHCNVX ngày 10 tháng 8 năm 2013 ca Hiu trưởng Trường Đại hc Công ngh Vn Xuân)

 

  1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo sinh viên quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về kinh doanh, về hệ thống thông tin và quản lý cũng như điều hành hoạt động trong sản xuất kinh doanh (SXKD), có thể tham gia quản lý ở các cấp trong mọi loại hình doanh nghiệp.

  1. Thời gian đào tạo:     03 năm
  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa học:

Tổng số khối lượng kiến thức toàn khóa học: 91 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và 10 tín chỉ ngoại khóa). Trong đó:

- Kiến thức giáo dục đại cương: 34 tín chỉ.

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 45 tín chỉ.

- Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp: 12 tín chỉ.

4.    Đối tượng tuyển sinh:

-   Thực hiện tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

-   Tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc tương đương trở lên, có điểm thi đại học và cao đẳng đạt từđiểm sàn hệ cao đẳng trở lên.

5.    Thang điểm:

- Áp dụng theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo).

6.    Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

       - Sinh viên được đào tạo theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ( ban hành kèm theo quyết định số 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo).

       - Chương trình đào tạo thực hiện trong 3 năm gồm 6 kỳ trong đó có 5 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường. Học kỳ 6 chủ yếu là thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận hoặc học bổ sung kiến thức. Kết thúc khóa học sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế 43/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và quy định của Nhà trường về đào tạo hệ thống theo tín chỉ.

7.    Nội dung chương trình

Theo file đính kèm: uploads/Khung CD QTKD.doc

Ghi chú

- Chương trình khung này áp dụng cho khóa 4, khóa 5 và các khóa học tiếp theo. Trong quá trình triển khai Nhà trường có thể điều chỉnh nội dung chương trình cho phù hợp với yêu cầu thực tế đào tạo.

- Tổng 91 tín chỉ không gồm 11 tín chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng và 10 tín chỉ ngoại khóa.

- Các môn ngoại khóa là các môn học Nhà trường tổ chức đào tạo nhằm bổ sung kiến thức cho sinh viên nhưng không thu học phí, tất cả sinh viên đều phải tham gia. Kết quả học tập các môn này chỉ sử dụng để đánh giá ý thức của sinh viên mà không đưa vào bảng điểm toàn khóa.

(*) Môn bắt buộc của Bộ Giáo dục Đào tạo

(**) Nếu sinh viên không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp thì phải học và thi đạt 2 học phần sau:

- Marketing Ngân hàng: 3TC

- Một trong các học phần: Tài chính quốc tế, Phân tích hoạt động kinh doanh: (3TC)